Archiwum
Archiwum:
Dla pracodawców (2016-03-22 16:14:14)
Informacje dla pracodawcówInformacje na tema usług i instrumentów rynku pracy skierowanych do pracodawców i ich pracowników Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy w pytaniach i odpowiedziach Pomoc dla pracodawców i ich pracowników Prace interwencyjne, roboty publiczne Przygotowanie zawodowe młodzieży Staże i przygotowanie zawodowe dorosłych Wsparcie zatrudnienia osób 50+ Zatrudnianie młodych osób bezrobotnych Zatrudnianie, planowanie rozwoju zawodowego pracowników, zwolnienia monitorowane   ...
Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy (2016-02-18 12:48:40)
Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy świadczona jest przez powiatowe urzędy pracy na wniosek pracodawcy - podstawa prawna: art.38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U z 2008r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) W ramach tej usługi doradcy zawodowi udzielą pomocy w zakresie: określenia wymagań niezbędnych i pożądanych dla pracownika na danym stanowisku pracy (kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji psychofizycznych), doboru kandydatów na zgłoszone stanowisko pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy, określenia predyspozycji zawodowych kandydatów do pracy, przygotowania opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu wskazanych przez pracodawcę bezrobotnych. Funkcjonujące w ramach Wojewódzkich Urzędów Pracy centra informacji i planowania kariery zawodowej mogą wspierać powiatowe urzędy pracy w tym zakresie, natomiast wniosek należy złożyć w odpowiednim z uwagi na złożenie oferty pracy powiatowym urzędzie pracy. Druk zgłoszenia oferty pracy (dla PUP w Olsztynie - każdy urząd pracy posiada własny wzór wniosku dostępny w siedzibie lub na stronie internetowej) ...
Dołącz do nas! (2018-04-17 20:15:09)
Dołącz do nas! Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Poradnictwa Zawodowego Porozumienie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Poradnictwa Zawodowego Podpisanie Porozumień - Galeria zdjęć 1 Podpisanie Porozumień - Galeria zdjęć 2 Aneks do Porozumienia - w celu usprawnienia procedury przyjmowania do Paktu nowych członków zaproponowane zostały zmiany zapisu § 6 punkt 1 Porozumienia zawartego w dniu 29 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania W-M Paktu ujęte w Aneksie nr 1. Jak do nas dołączyć? Formularz zgłoszeniowy - aby zgłosić chęć przystąpienia do Paktu, należy przesłać wypełniony egzemplarz Formularza zgłoszeniowego na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Przypominamy, że zgodnie z treścią Porozumienia w sprawie utworzenia WMPnRRPZ, partnerami Paktu mogą zostać jedynie instytucje realizujące zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. ...
Wspieranie rozwoju zawodowego (2016-03-22 16:11:11)
Pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników Pomoc w indywidualnym rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracownikom jest to usługa świadczona na rzecz pracodawców przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie oraz powiatowe urzędy pracy województwa warmińsko-mazurskiego ( Art. 38, ust. 1, pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Jest to usługa realizowana na wniosek pracodawcy poprzez udzielanie indywidualnych porad zawodowych pracodawcy lub jego pracownikom w celu rozwoju kompetencji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Porad zawodowych udzielają licencjonowani doradcy zawodowi, wykorzystując standaryzowane metody i narzędzia poprzez badanie i analizę predyspozycji zawodowych, umiejętności, cech osobowościowych oraz doświadczeń. W ramach porady doradca zawodowy pomaga przeanalizować posiadane kwalifikacje, kompetencje, umiejętności, predyspozycje zawodowe, proponuje  określony plan możliwości rozwoju zawodowego klienta. Istnieje również możliwość skorzystania z diagnostyki psychologicznej w celu określenia predyspozycji do pracy w określonym zawodzie. Diagnostyka ta obejmuje m.in. zainteresowania zawodowe, podatność na stres i radzenie sobie ze stresem, kompetencje społeczne. Zbadany i określony potencjał zawodowy i osobowościowy pracowników może być dla pracodawcy wskazówką do prawidłowego rozwoju zawodowego. Prawidłowy rozwój zawodowy pracownika jest ważny dla pracodawcy, ponieważ tworzy on atmosferę zadowolenia z pracy, stabilizuje zatrudnienie oraz korzystnie wpływa na efektywność. Wniosek o udzielenie pomocy w indywidualnym rozwoju zawodowym pracowników (CIiPKZ w Olsztynie) W ramach tej usługi istnieje możliwość zorganizowania Assessment Center (ośrodka oceny) w celu weryfikacji kompetencji istotnych na określonym stanowisku dla danej grupy pracowników. Ocena dokonywana będzie przez wykwalifikowanych Asesorów, którzy podczas realizacji przygotowanych specjalnie zadań, będą obserwować przejawiające się kompetencje w zachowaniach uczestników. Zadania mogą mieć charakter indywidualny lub interakcyjny. Uczestnictwo w AC daje wiele korzyści jak np: praktyczne sprawdzenie deklarowanych umiejętności, czy wyznaczenie optymalnych ścieżek rozwoju zawodowego. W sprawie pomocy w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników prosimy o kontakt: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu ul. Bema 54, pokój 105, tel.: (55) 234-67-83, e-mail: a.danilowska@up.gov.pl Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie ul. Głowackiego 28, parter tel.: (89) 522-79-40,  e-mail: b.piatek@up.gov.pl...
Poradnictwo i informacja dla pracodawców (2016-03-22 16:16:25)
Poradnictwo dla pracodawców w Urzędach Pracy Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w Urzędach Pracy udzielana jest pracodawcom pomoc: w indywidualnym rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracownikom   Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy ...