Podwyższanie kwalifikacji przez osoby bezrobotne

Podwyższanie kwalifikacji przez osoby bezrobotne

Osoby bezrobotne, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności lub podnieść swoje wykształcenie mają do dyspozycji szereg możliwości oferowanych przez powiatowe urzędy pracy:

Staż

Staż umożliwia nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy.

Kto może zostać skierowany na staż i na jaki okres

- bezrobotny na okres od 3 do 6 miesięcy,
- bezrobotny, który nie ukończył 30 roku życia na okres od 3 do 12 miesięcy.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z organizatorem, a w jego trakcie bezrobotny otrzymuje z urzędu pracy stypendium.

O skierowanie na staż można się zwrócić do urzędu pracy lub samodzielnie znaleźć pracodawcę, który będzie chciał nas przyjąć na staż. Wtedy to pracodawca zwraca się do urzędu o skierowanie wybranej osoby do odbycia stażu.
 

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Jest to instrument umożliwiający uzyskanie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika lub kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Przygotowanie zawodowe zakończone jest egzaminem.

Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

- Praktyczna nauka zawodu dorosłych – umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzamin czeladniczy; kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym.

Praktyczna nauka zawodu trwa od 6 – 12 miesięcy.

Program praktycznej nauki zawodu uwzględnienia w szczególności standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie. Kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powoływaną przez kuratora oświaty lub egzaminem czeladniczym, zgodnie z przepisami regulującymi przeprowadzanie przez komisje izb rzemieślniczych egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest świadectwo.

- Przyuczenie do pracy dorosłych – umożliwia zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy; kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję sprawdzającą lub instytucję szkoleniową.

Przyuczenie do pracy trwa od 3-6 miesięcy.

Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest zaświadczenie

Kształcenie odbywa się w miejscu pracy, na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową, bez nawiązania stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia opiekuna osoby uczącej się o odpowiednich kwalifikacjach. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane w oparciu o program ukierunkowany na nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej opracowany przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową i kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku.

Szkolenia

 

Organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie zatrudnienia, utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:

- braku kwalifikacji zawodowych,
- konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
- utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
- braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy, przysługuje stypendium szkoleniowe.  W przypadku gdy bezrobotnemu przysługuje zasiłek, ma prawo do wyboru świadczenia.  Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.  W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek.

Szkolenia mogą być organizowane w formie indywidualnej lub grupowej.

Szkolenia indywidualne - osoba uprawniona może zostać skierowana na wskazane przez nią szkolenie z oferty rynkowej, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Szkolenia grupowe - inicjowane są przez Powiatowy Urząd Pracy i ujęte w planie szkoleń, w którym znajdują się informacje dotyczące kierunków szkoleń, ich zakresu tematycznego oraz terminów rozpoczęcia. Koszty szkoleń nie mogą przekroczyć dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat. Chęć uczestnictwa w szkoleniu grupowym można zgłosić pracownikom powiatowego urzędu pracy w szczególności specjaliście ds. rozwoju zawodowego, doradcy zawodowemu lub pośrednikom pracy.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.  Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych może ono trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Pożyczka szkoleniowa

Urzędy pracy udzielają pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia. Pożyczka przysługuje na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagającej szczególnych kwalifikacji.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od określonej w umowie daty ukończenia szkolenia. Wypłata pożyczki szkoleniowej może nastąpić po dniu zawarcia umowy jednorazowo lub w ratach. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Finansowanie egzaminów i licencji

O dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji mogą ubiegać się osoby bezrobotne. Wysokość tego dofinansowania nie może przekroczyć 100% przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowaniu podlegają koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych, tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Osoba starająca się o dofinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji musi jednak wykazać, że pozytywny wynik egzaminu lub posiadana licencja przyczynią się do uzyskania pracy lub są niezbędne do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W celu uzyskania dofinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji należy złożyć wniosek oraz dokumenty wymagane przez powiatowy urząd pracy, w szczególności - dokument zawierający informacje o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji.

Finansowanie studiów podyplomowych

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Fundusz Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
Starosta zawiera z osobą bezrobotną umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowego terminu ich ukończenia.
W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku.

Praktyki absolwenckie

Forma ta ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwanie doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.

Uprawnionym do odbywania praktyki absolwenckiej, zwanym dalej praktykantem, jest osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia. Praktyki absolwenckie mogą być odbywane u osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwane dalej podmiotem przyjmującym na praktykę.

Praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadku odpłatnej praktyki absolwenckiej wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Praktykant odbywa praktykę na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, którą zawiera z podmiotem przyjmującym na praktykę.

Umowa o praktykę absolwencką nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie, gdy praktyka absolwencka jest odbywana nieodpłatnie. W przypadku praktyki absolwenckiej odbywanej odpłatnie, umowa może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

Podmiot przyjmujący na praktykę, na wniosek praktykanta, jest obowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

Odbywanie praktyki absolwenckiej nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

Bezrobotnemu, który odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje.