Akty prawne

Akty prawne

Poniżej znajdują się najważniejsze akty prawne regulujące funkcjonowanie poradnictwa zawodowego w Polsce.

1. Aktami prawnym regulującymi kwestie poradnictwa w resorcie pracy są:


Ustawy

Rozporządzenia
2. Aktami prawnymi regulującymi kwestie poradnictwa w resorcie edukacji są:

Ustawy
Rozporządzenia

3. Akty normatywne dotyczące udzielania pomocy rekonwersyjnej (doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy) dla żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych:

Ustawy

Rozporządzenia