Wolontariat

WOLONTARIATWolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy
Wolontariat w Polsce jest unormowany prawnie poprzez uchwaloną:

24 kwietnia 2003 Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).Ustawa reguluje zasady angażowania wolontariuszy, ich prawa i obowiązki oraz przysługujące im świadczenia. Nad realizacją postanowień ustawy czuwa powołany przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego.

W Polsce istnieje Sieć Centrów Wolontariatu, które oprócz promocji tej idei zajmują się:
 
•    pośrednictwem ofert pomiędzy organizacjami a osobami chcącymi zostać wolontariuszami
•    przygotowywaniem obydwu tych grup do współpracy
•    konsultowaniem zmian aktów prawnych i strategii dotyczących wolontariatu i aktywności społecznej.

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000450