Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe


Poradnictwo zawodowe w Polsce oparte jest na doktrynie, która mówi, że planowanie i rozwój kariery zawodowej człowieka jest procesem rozpoczynającym się we wczesnym dzieciństwie i trwającym przez całe życie.

Zdefiniowane w 1998 roku przez R. Lamba jako proces, w którym doradca zawodowy pomaga zainteresowanej osobie (jednostce, klientowi) w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, po to, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też, osiągniecie właściwego dostosowania zawodowego.

Świadczone jest przez różne instytucje, mające zapewnić możliwość korzystania z pomocy doradcy zawodowego na każdym etapie życia. Poradnictwo zawodowe towarzyszy jednostce w sytuacji problemu rozwoju zawodowego już w szkołach (szkolne ośrodki karier, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), na uczelniach  (akademickie biura karier) oraz w dorosłym życiu zawodowym (urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy, agencje doradztwa zawodowego, fundacje, stowarzyszenia).

Kto i w jakiej sytuacji może skorzystać z poradnictwa zawodowego?
 • Uczeń szkoły podstawowej w celu poznania świata zawodów, poznania i rozwoju zainteresowań, kształtowania postaw przedsiębiorczych, wartości pracy;
 • Uczeń szkoły gimnazjalnej, podejmujący decyzję o wyborze szkoły średniej, kierunku lub profilu kształcenia;
 • Uczeń szkoły średniej, wybierający kierunek dalszego kształcenia lub przygotowujący się do poszukiwania pierwszej pracy;
 • Student zainteresowany zdobywaniem doświadczeń zawodowych, podejmujący decyzję o wyborze praktyki lub stażu, rozwijający działalność społeczną;
 • Absolwent podejmujący pracę, rozpoczynający staż zawodowy lub zainteresowany kontynuowaniem nauki;
 • Dorosły w sytuacji straty pracy, poszukiwania nowego środowiska zawodowego, zmiany zatrudnienia, doskonalenia zawodowego;
 • Dorosły mający trudności z przystosowaniem zawodowym w miejscu pracy, zainteresowany doskonaleniem umiejętności społecznych;
 • Osoby powracające na rynek pracy po dłuższej przerwie, potrzebujące wsparcia w dokonywaniu zmian, pokonywaniu trudności oraz kształtowaniu aktywnych postaw.
Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadami:
 1. dostępności usług poradnictwa zawodowego,
 2. dobrowolności;
 3. równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 4. swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 5. bezpłatności;
 6. poufności i ochrony danych.