Krajowe Ramy Kwalifikacji
KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Najważniejsze definicje dotyczące tematyki Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego:

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego — opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego;

- efekty kształcenia — zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia;

- kwalifikacje — efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia;

- kwalifikacje pierwszego stopnia — efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;

- kwalifikacje drugiego stopnia — efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;

- kwalifikacje trzeciego stopnia — uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem;

- kwalifikacje podyplomowe — osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem;

- obszar kształcenia — zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z poźn. zm.3).

- efekty uczenia się — zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów;

- potwierdzanie efektów uczenia się — formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, nie ma zastosowania do kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

Najważniejsze akty prawne dotyczące tematyki Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego:
1.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
2.Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
3.Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia:
 3.1. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów pedagogika.
 3.2. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów filozofia.
 3.3. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów matematyka.
 3.4. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów instrumentalistyka.
 3.5. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów elektronika.
 3.6. Efekty kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna.
 3.7. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia.


Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kawalifikacji – jedno z ważniejszych narzędzi zintegrowanego systemu kwalifikacji, opracowane w wyniku kilkuletnich prac eksperckich i szerokiej debaty społecznej. PRK porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi. Ułatwia porównywanie ich ze sobą oraz odnoszenie do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich. Podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji składa się z 8 poziomów, na których określono odpowiednie wymagania względem efektów uczenia się i opisano je w kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W postaci rozkładanych map ujęto poszczególne charakterystyki poziomów – uniwersalne, typowe dla kształcenia ogólnego, dla 5 poziomu PRK, dla szkolnictwa wyższego, dla kształcenia i szkolenia zawodowego. Publikacja jest zgodna z rozporządzeniami do ustawy o ZSK w sprawie charakterystyk poziomów PRK.


Publikacja nt. poszczególnych poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji jest dostępna -TUTAJ -