Zintegrowany System Kwalifikacji
Materiały pomocnicze


 Publikacje


Mała encyklopedia ZSK


Sektorowa Rada Kompetencji w Budownictwie opracowała projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie w Polsce. Prezentacja projektu dostępna jest - TUTAJ-
 
_______________________________________________________________________________________________

Dostępny jest już Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
zobacz - TUTAJ-

______________________________________________________________________________________________

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


Najważniejsze definicje dotyczące tematyki Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego:

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego — opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego;

- efekty kształcenia — zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia;

- kwalifikacje — efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia;

- kwalifikacje pierwszego stopnia — efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;

- kwalifikacje drugiego stopnia — efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;

- kwalifikacje trzeciego stopnia — uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem;

- kwalifikacje podyplomowe — osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem;

- obszar kształcenia — zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z poźn. zm.3).

- efekty uczenia się — zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów;

- potwierdzanie efektów uczenia się — formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, nie ma zastosowania do kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

Najważniejsze akty prawne dotyczące tematyki Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego:
1.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
2.Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
3.Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia:
 3.1. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów pedagogika.
 3.2. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów filozofia.
 3.3. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów matematyka.
 3.4. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów instrumentalistyka.
 3.5. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów elektronika.
 3.6. Efekty kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna.
 3.7. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia.

____________________________________________________________________________________

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kawalifikacji – jedno z ważniejszych narzędzi zintegrowanego systemu kwalifikacji, opracowane w wyniku kilkuletnich prac eksperckich i szerokiej debaty społecznej. PRK porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi. Ułatwia porównywanie ich ze sobą oraz odnoszenie do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich. Podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji składa się z 8 poziomów, na których określono odpowiednie wymagania względem efektów uczenia się i opisano je w kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W postaci rozkładanych map ujęto poszczególne charakterystyki poziomów – uniwersalne, typowe dla kształcenia ogólnego, dla 5 poziomu PRK, dla szkolnictwa wyższego, dla kształcenia i szkolenia zawodowego. Publikacja jest zgodna z rozporządzeniami do ustawy o ZSK w sprawie charakterystyk poziomów PRK.


Publikacja nt.  Polskiej Ramy Kwalifikacji