Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2017 roku 

(A B C – działanie w praktyce) 


Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego

Wniosek podpisuje i składa pracodawca w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
Brak jest ujednoliconego wzoru wniosku o dofinansowanie środkami KFS – zarówno wzór wniosku, jak i umowy pozostaje w gestii danego urzędy pracy.

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2017 roku


W jaki sposób wnioskodawca otrzymuje pieniądze?
Mechanizm finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników w ramach KFS zakłada prefinansowanie, a nie refundację, a zatem przelew środków na numer konta podany przez wnioskodawcę w  umowie.

Finansowanie kształcenia ustawicznego środkami KFS, które już się zakończyło:

Chociaż przepisy nie regulują bezpośrednio tej kwestii, niemożliwe jest finansowanie z KFS kształcenia ustawicznego w przypadku, gdy zostało już ono zakończone.

Finansowanie kształcenia ustawicznego środkami KFS, które już się rozpoczęło:

Chociaż przepisy nie regulują bezpośrednio tej kwestii, niemożliwe jest finansowanie z KFS kształcenia ustawicznego w przypadku, gdy zostało już ono rozpoczęte – oznaczałoby to bowiem brak efektywności netto udzielonego wsparcia, ponieważ pracodawca zainwestował w kształcenie niezależnie od przyznanych środków publicznych.

Wysokość wsparcia środkami KFS:
Środki KFS przypadające na jednego uczestnika to maksymalnie 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku:

 • Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku pracodawcy, który zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR.
 • Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku pracodawcy, który zatrudnia 10 i więcej osób (20% kosztów pracodawca pokrywa z własnych środków) .

Przykładowe wyliczenie:
Koszt całkowity kształcenia: 14,0 tys. zł.
Kwota 80% od 14 tys. zł: 11,2 tys. zł.
Kwota 300% przeciętnego wynagrodzenia: 10 377,54 zł*
Przyznane dofinansowanie KFS: 10 377,54 zł (pozostałą część pokrywa pracodawca,
tj. kwotę 822,46 zł)
* Stan na koniec lutego 2017 r.

 Działania możliwe do dofinansowania ze środków KFS:   

 • Doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • Kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • Badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem
  w kształceniu ustawicznym,

Kto może skorzystać ze środków KFS:

 • Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę na umowę o pracę (nie ma tu znaczenia wielkość etatu), przy czym nie może to być samozatrudnienie,
 • Każdy pracownik, który zatrudniony jest przez swojego pracodawcę na umowę o pracę.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 roku:

 • Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;,
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w 2017 roku : 

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).