Europejskie Słuzby Zatrudnienia Eures


EURES - EURopean Employment Services

( Europejskie Służby Zatrudnienia)


EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii. Lichtensteinu i Szwajcarii (w krajach UE/EOG). Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską w celu ułatwienia swobodnego przepływu pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Głównym zadaniem EURES jest świadczenie usług na rzecz osób poszukujących pracy i pracodawców, a także dla wszystkich mieszkańców UE/EOG, którzy mają prawo do swobodnego przemieszczania się i chcieliby z niego skorzystać. Usługi EURES świadczone są w zakresie:
  • doradztwa i pomocy poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
  • informowania o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na europejskich rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
  • inicjowania działań na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przeszkód w mobilności na europejskim rynku pracy;
  • realizacji projektów międzynarodowych.
W realizację tych zadań zaangażowanych jest około 900 doradców EURES działających w obszarze zatrudnienia, pochodzących z krajów Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ich zadaniem jest przede wszystkim dostarczanie informacji, doradztwo i rekrutacja międzynarodowa. Usługi te skierowane są zarówno do poszukujących pracy, jak i do pracodawców chcących przeprowadzić rekrutację poza granicami swojego kraju. Mają oni dostęp do bazy danych zawierającej informacje na temat wolnych miejsc pracy w Europie oraz bazy danych zawierającej informacje dotyczące warunków życia i pracy w krajach EOG (bazy te są także dostępne na stronie internetowej  [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie] www.eures.europa.eu). Usługi świadczone przez doradców EURES są ogólnodostępne i bezpłatne.

Polska w sieci EURES

Polska jest członkiem sieci EURES od 1 maja 2004 r. Nad wszystkimi działaniami EURES czuwa Krajowy Koordynator EURES. Natomiast w każdym województwie funkcję tą wykonuje Kierownik Liniowy EURES. Kandydaci na doradców EURES po zakończeniu całego cyklu szkoleń otrzymują nominację na doradcę EURES nadawaną przez Komisję Europejską. Usługi EURES w Polsce są świadczone przez 50 doradców EURES, wspieranych przez asystentów EURES. Natomiast w każdym powiatowym urzędzie pracy można skorzystać z usług pośrednika pracy świadczącego usługi EURES. 

Przepisy prawne