Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Nowa struktura szkolnictwa zawodowego


Od 1 września 2017 r., na skutek wprowadzonych do  systemu oświaty zmian,  kształcenie  zawodowe prowadzą następujące szkoły:
 4-letnie technikum dla młodzieży,
 3-letnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży  (w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej)
szkoła policealna
Od 1 września 2019 r. rozpocznie kształcenie 5-letnie technikum dla młodzieży -  dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej
Od 1 września 2020 r. rozpocznie działalność 2 – letnia branżowa szkoła II stopnia, przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia
Od 1.09.2017 roku, po zmianach podstaw programowych kształcenia zawodowego, wszystkie  zawody trzy kwalifikacyjne zostały przekształcone na zawody z dwiema kwalifikacjami. W branżowej szkole I stopnia wszystkie zawody mają jedną kwalifikację.
Aktualnie ( stan na 1.09.2018 ) szkoły zawodowe ( branżowe I stopnia, technika, szkoły policealne ) mogą kształcić w 214 zawodach szkolnych, w 249 kwalifikacjach.

--- WYSZUKIWARKA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ---

Obecnie ukończenie szkoły nie zamyka możliwości dalszego rozwoju zawodowego, bowiem elastyczność systemu kształcenia zawodowego pozwala również osobom dorosłym na uzupełnienie/nabycie nowych umiejętności i podniesienie kompetencji zawodowych. Służy temu kwalifikacyjny kurs zawodowy, podczas którego realizuje się program dla wybranej kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) jest formą pozaszkolną, a to oznacza, że w takim kursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe, również uczniowie liceów ogólnokształcących dla młodzieży; pod warunkiem, że mają ukończone 18 lat.

Minimalna liczba godzin kształcenia oraz program KKZ dla danej kwalifikacji są wyraźnie określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce oznacza to, że osoba dorosła realizując kwalifikację na KKZ nabywa dokładnie te same umiejętności co uczeń ZSZ, technikum czy szkoły policealnej.

Istnieje też możliwość uzyskania przez osoby dorosłe całkiem nowego zawodu. Realizując na KKZ kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz uzupełniając wiedzę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, można zdobyć jednocześnie nowy zawód i uzyskać średnie wykształcenie.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzamin zawodowy organizowany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Po zdaniu egzaminu, słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

PODSTAWA PRAWNA

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
  3.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)

  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2356)

  5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860)

  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych (Dziennik Ustaw 2017 r. poz.703)

  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622)

  8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649)