O nas

    Czym jest Pakt?

       Nazywamy go wojewódzką platformą współpracy praktyków poradnictwa zawodowego. Pakt nie jest instytucją sformalizowaną, opiera się na dobrowolnym porozumieniu, tj. deklaracji dobrej woli kilkudziesięciu niezależnych od siebie instytucji i organizacji, które zobowiązały się do współpracy na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

       Porozumienie w sprawie zawiązania Paktu w listopadzie 2007 roku podpisało 57 instytucji i organizacji, w tym instytucje rynku pracy, placówki oświatowe, ośrodki związane z rekonwersją kadr oraz stowarzyszenia i organizacje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, zajmujących się problematyką poradnictwa zawodowego. Inicjatywa pojawiła się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie a jej wdrożeniem zajęły się dwa wydziały - centra informacji i planowania kariery zawodowej w Olsztynie i Elblągu. Z tego też powodu Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie pełni funkcję inicjatora i koordynatora działań będących przedmiotem zawartego Porozumienia.

Punkt 2. Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Poradnictwa Zawodowego

Dążąc do realizacji współpracy w dziedzinach określonych w § 2, Strony zobowiązują się do:

1) współdziałania w realizacji projektów zgłoszonych przez uczestników Porozumienia, służących rozwojowi poradnictwa zawodowego w województwie,

2) planowania oraz uzgadniania wspólnych stanowisk, priorytetów i przedsięwzięć w obszarze poradnictwa zawodowego,

3) czynnego udziału we wszystkich wspólnie ustalonych przedsięwzięciach,

4) wymiany doświadczeń zawodowych, informacji merytorycznych oraz tzw. dobrych praktyk, a także udzielania merytorycznego wsparcia w obszarze poradnictwa zawodowego,

5) inspirowania, projektowania, opracowywania oraz upowszechniania nowych metod w poradnictwie zawodowym,

6) opracowywania modułowych programów szkoleń i propozycji zajęć aktywizujących.

7) wspólnego organizowania i prowadzenia szkoleń instruktażowych dla doradców zawodowych,

8) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych przedsięwzięciach i działaniach własnych w obszarze poradnictwa zawodowego,

9) promocji działań doradczych wśród mieszkańców oraz pracodawców z regionu Warmii i Mazur,

10) prowadzenia działalności informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej,

11) regularnego i aktywnego udziału w spotkaniach dotyczących realizacji postanowień niniejszego Porozumienia.

     Głównym celem powołania, a następnie funkcjonowania partnerstwa było zintegrowanie środowisk zaangażowanych w rozwiązywanie problemów związanych z doradztwem zawodowym w województwie poprzez współpracę instytucji rynku pracy i edukacji, a także połączenie sił, pomysłów i przedsięwzięć prowadzących do podniesienia jakości i efektywności poradnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach. Pakt ma pełnić rolę ogniwa spajającego działania praktyków doradztwa zawodowego reprezentujących różne instytucje i organizacje.
 
     W ramach Warmińsko-Mazurskiego Paktu zostały powołane 4 zespoły zadaniowe, mające określone zakresy zadań do realizacji. Wspólnie uzgadniane są plany pracy, ustalane szczegółowe harmonogramy działań, podejmowane decyzje, na bieżąco trwają konsultacje, odbywa się wymiana informacji i doświadczeń, organizowane są spotkania robocze poszczególnych zespołów i konferencje podsumowujące.
 
      Udało nam się zorganizować sprawnie działającą nieformalną strukturę współpracy w zakresie doradztwa zawodowego. Pakt stwarza duże szanse na wsparcie merytoryczne, stworzenie zaplecza metodycznego, a poprzez to na rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych praktyków doradztwa zawodowego wykonujących swoją pracę w instytucjach i organizacjach będących jego uczestnikami.
 
      Strona internetowa, jaką Państwo teraz odwiedzacie, to jeden z rezultatów pracy Paktu. Jest ona przeznaczona nie tylko do jego uczestników, ale również do wszystkich innych osób wybierających lub zmieniających zawód, planujących swoją karierę zawodową oraz poszukujących zatrudnienia. Zachęcamy do współpracy w jej tworzeniu. Być może chcielibyście Państwo podzielić się  z nami swoją wiedzą i doświadczeniami. Mamy nadzieję, że ta strona okaże się pomocna także Państwu! Zapraszamy!