Rejestr instytucji szkoleniowych

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Wojewódzki urząd pracy potwierdza dokonanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych i wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru oraz przekazuje informację o dokonanym wpisie ministrowi właściwemu do spraw pracy.

--- REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH ---

Rejestr jest jawny, bezpłatny i ma formę elektroniczną. Jego celem jest:

 • umożliwienie bezrobotnym i poszukującym pracy orientacji w rynku ofert szkoleniowych,
 • ułatwienie służbom zatrudnienia poszukiwania wykonawców usług szkoleniowych,
 • dostosowanie ofert programowych instytucji szkoleniowych do potrzeb rynku pracy,
 • racjonalizację wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • podwyższenie jakości i efektywności szkoleń,
 • ułatwienie rozwoju kształcenia ustawicznego.

Rejestr instytucji szkoleniowych zawiera m.in. informację o:

 • nazwie i adresie instytucji szkoleniowej,
 • kadrze prowadzącej szkolenia,
 • kadrze dydaktycznej (wykładowcy, trenerzy),
 • bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych,
 • metodach oceny jakości szkoleń,
 • liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami w okresie ostatniego roku,
 • udzielanej pomocy po ukończeniu szkolenia,
 • tematyce szkoleń,
 • tematyce przygotowania zawodowego